Disclaimer

Penafian untuk sapsibubapa.com.my

Seluruh kandungan yang terkandung dalam laman web sapsibubapa.com.my adalah untuk tujuan informasi umum sahaja. Informasi yang disediakan oleh sapsibubapa.com.my dan sementara kami berusaha untuk mengekalkan maklumat yang terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang pernyataan atau jaminan, sama ada secara tersurat atau tersirat, tentang kelengkapan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan dengan mengaitkan laman web atau informasi, produk, perkhidmatan, atau grafik terkait yang terdapat pada laman web untuk sebarang tujuan. Sebarang kebergantungan anda pada informasi tersebut adalah dengan risiko anda sendiri.

Dalam keadaan apa pun kami akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan termasuk tanpa batasan, kerugian atau kerosakan tidak langsung atau seterusnya, atau apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul dari kehilangan data atau keuntungan yang timbul dari, atau berkaitan dengan, penggunaan laman web ini.

Melalui laman web ini, anda boleh menautkan ke laman web lain yang tidak berada di bawah kawalan sapsibubapa.com.my. Kami tidak memiliki kawalan atas sifat, kandungan, dan ketersediaan laman-laman tersebut. Penyertaan mana-mana pautan tidak semestinya mencadangkan syor atau mengesahkan pandangan yang diungkapkan di dalamnya.

Setiap usaha dibuat untuk menjaga laman web berjalan lancar. Walau bagaimanapun, sapsibubapa.com.my tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab bagi laman web tersebut yang tidak tersedia sementara waktu disebabkan oleh isu teknikal di luar kawalan kami.

Kami berhak untuk membuat sebarang perubahan atau penghapusan kepada kandungan laman web pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.